banner05

news02

در خانه شما، وسایل گرمایشی و پخت و پز منبع اصلی تولید گاز CO می باشند. همچنین خودروهایی که در پارکینگ روشن هستند نیز منبع خطرناکی برای تولید گاز CO می  گاز منوکسید کربن محصول احتراق ناقص مواد سوختی نظیر گاز شهری، گاز